Декларация

 

Между „ХАЙ СКУУЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ООД, ЕИК 203885487, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н „Възраждане“, ул. „Одрин“ № 95, представлявано от управителя Никола Страхилов Митев (ХАЙ СКУУЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ) и „МИКРО КРЕДИТ“ АД, ЕИК 202073629, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, р-н „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 137, ет. 3, представлявано от изпълнителния директор Георги Атанасов Атанасов (МИКРО КРЕДИТ) е налице сключен Договор за партньорство, по силата на който ХАЙ СКУУЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ предоставя маркетингови услуги на МИКРО КРЕДИТ чрез платформа, разработена от ХАЙ СКУУЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ и достъпна на следните уеб адреси: www.burzcreditonline.com и www.homecredit.bg .

Предоставяните от ХАЙ СКУУЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ услуги включват и достъп на потребителите на платформите до допълнително разработен софтуерен компонент (plug-in), посредством който МИКРО КРЕДИТ получава онлайн заявление за отпускане на потребителски заем от физически лица, които са предоставили с тази цел личните си данни, а именно: име, фамилия, електронен адрес, мобилен номер и населено място. При попълване и преди изпращане на личните си данни чрез софтуерния компонент, потребителите декларират изричното си съгласие предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани (в т.ч. събирани, записвани, организирани, структурирани, съхранявани, адаптирани или променяни и др.) от МИКРО КРЕДИТ.

При осъществяване на процеса, описан в предходния параграф, предоставяните лични данни се обработват само и единствено от МИКРО КРЕДИТ, като ХАЙ СКУУЛ ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ не осъществява обработване под каквато и да е форма. С оглед това, молим да се запознаете с Политиката за поверителност на „Микро Кредит“ АД, достъпна на следния уеб адрес: https://microcredit.bg/poveritelnost.

С предоставяне на личните си данни Вие декларирате, че подробно сте се запознали и се съгласявате с Политиката за поверителност на МИКРО КРЕДИТ.